Fysioterapeut uddannelsen

Velkommen til Fysioterapeutuddannelsernes Censorkorps

Denne hjemmeside giver censorer et overblik over relevante oplysninger, som har betydning for varetagelsen af censorfunktionen.

Formandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne og rådgiver desuden Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ved beskikkelse af censorer. Desuden afgiver formandskabet en årlig beretning, udarbejdet på baggrund af censorernes rapporter, og denne indgår i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget.
Endelig besvarer formandskabet høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger og indgår i løbende dialog med såvel uddannelseslederne som med ministeriet. Censorfunktionen er således en væsentlig del af uddannelsernes kvalitetssikring.

Sekretariatsfunktionen varetages af Professionshøjskolernes Censorsekretariat, som også kan kontaktes med eventuelle kommentarer eller forslag til hjemmesiden.

Beskikkelse som censor

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du læse mere om her kriterier for beskikkelse m.v : /nybeskikkelse

Ellers har du mulighed for at skrive dig på ventelisten her:  https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new

Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.


Regionsmøder
Der afholdes hvert andet år regionsmøder disse anses som særdeles væsentlige. Censorer har en vigtig funktion i den løbende kvalitetssikring- og udvikling af fysioterapeutuddannelsen, hvorfor censorernes deltagelse i disse møder er forventet.
Møderne anses som en del af censorarbejdet og vi vil opfordre alle censorer til så vidt muligt at deltage i disse.

Det forventes at alle censorer gennemfører et censorkursus mhp. at kunne varetage censorhvervet bedst muligt.

Censorkursus

Censorkurset er udarbejdet af Styrelsen for Forskning og udvikling i samarbejde med repræsentanter for censorformandskaberne. 
Når du trykker på linket til kurset, bliver du bedt om selv at registrere dig som bruger. Udfyld derfor de angivne felter for at få adgang til kurset.

Link til censorkursus

Når du har gennemført og fået godkendt dit kursusforløb, vil vi bede dig sende en kopi af kursusbeviset til censorsekretariatet (Professionshøjskolernes Censorsekretariat (censor-it@ucsyd.dk) som efterfølgende videreformidler det til os i formandskabet, som registrerer dig med godkendt censorkursus.

Fremover skal kurset gennemføres for alle nybeskikkede censorer.

Hvis der opstår tekniske problemer med kurset, bedes man henvende sig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sfu-ffu@ufm.dk.


Censorfunktionen
En censor skal:

  • medvirke ved uddannelsens prøver gennemføres i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser, studieordninger m.v.
  • påse at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen
  • medvirke ved uddannelsens eksterne prøver
  • afgive en censorberetning om eksamensforløbet til institutionen og censorformandskabet
  • medvirke ved behandling af klager og anker over bedømmelser
  • rådgive om uddannelsens kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb.
  • skrive notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal gemmes i 1 år.

Administration af censorordningen

Den enkelte censor kontaktes af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Censor kan frit sige ja eller nej til en censoropgave. Censor må erklære sig inhabil, hvis der blandt de studerende er familiemæssige eller uddannelsesmæssige relationer. Censor modtager opgaver, eksamenskriterier og retningslinjer for censurering fra den enkelte uddannelsesinstitution.

Aflønning af censorer

Aflønning af censorvirksomhed sker ud fra principperne i Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001.

Der aflønnes efter sats B. Der udbetales transportgodtgørelse efter statens takster (lav takst ved kørsel i egen bil). Ved evt. overnatning i forbindelse med censorvirksomhed ydes time-dagpenge efter statens regler.


Kontakt os
Dorte Høst
- Censorformand         Mobil: 23303099
dhost@webspeed.dk
Nils Erik Sjöberg - Censornæstformand   Mobil: 20712851
nesj@kp.dk